Upozornění

Tato multimediální reportáž obsahuje zvukovou stopu. Máte zapnuté reproduktory, případně nasazená sluchátka?

Procházejte stránky otáčením kolečka myši nebo šipkami na klávesnici

Listujte tahem prstu po obrazovce

Spustit

Autorský rukopis v umění

Logo https://extra.rozhlas.cz/copy-of-umcro-ae-vs-m-pokus-remake

Autorským rukopisem se v dějinách umění rozumí osobitý způsob, kterým umělec zachází s výtvarnými materiály. Ve starších historických obdobích se většinou jednalo o způsob používání štětce, tužky nebo dláta. Pro moderní umělce už ale umělecký rukopis nepředstavoval pouze řemeslnou kategorii.

Jít na první stránku
Zejména ve druhé polovině 20. století se uměleckým rukopisem zabývala řada umělců a teoretiků v souvislosti s otázkou, nakolik se má autor projevovat ve svém díle. Protože i dnes je pro diváka moderního a současného umění autorský rukopis užitečným nástrojem k pochopení díla, podíváme se na následujících stránkách na to, jak se k významu a roli autora stavěli umělci spojení jednak s hnutím abstraktního expresionismu a jednak s minimalismem.

Hned na úvod můžeme prozradit, že se moc neshodli.
Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Podívejte se

Jít na první stránku
Scroll up
Scroll left
Scroll right
Scroll down
Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Poslechněte si
Co by se stalo, kdyby umělci a teoretici abstraktního expresionismu a minimalisti dovedli svůj spor o důležitosti či nepodstatnosti autorského rukopisu až k soudu? Čím by se hájil Donald Judd proti obviněním Clementa Greenberga? Na čí stranu by se přiklonil Umberto Eco? Obtěžoval by se hvězdný Jackson Pollock vůbec dostavit před tribunál? A šel by minimalismus do vězení za údajnou vraždu autora?

To zjistíte, když si poslechnete rozhlasovou dramatizaci Ve jménu umění. Připravili jsme ji pro vás (vedle speciální webové prezentace, kterou si právě prohlížíte) ke každé z deseti částí série.

Sledujte principiální bitvy teoretických konceptů i břitké rétorické přestřelky a osobní výpady mezi uměleckými směry, nejslavnějšími tvůrci a nevýznamnějšími uměnovědci své doby ve vysílání stanice Vltava vždy v sobotu večer.

Inscenaci pak kdykoli najdete zde /link/, zatím si poslechněte ukázku:

Jít na první stránku
Přestože se výtvarné prostředky, tvůrčí postupy a dokonce chápání role autora abstraktního expresionismu a minimalismu zásadně liší, oba směry patří mezi formalistická uskupení. Jejich neshody se netýkali obsahu děl ale formy jejich zpracování.

Složení jejich představitelů stejně jako klíčová témata obou uměleckých směrů byla určována dobou, v níž autoři obou směrů tvořili. Proto se v jejich řadách vyskytoval jen mizivý počet umělkyň a proto se soustředili na dobově aktuální problémy, jako byla role podvědomí či úloha umělce. Oba směry také záhy čelily kritice svých nástupců, kteří často hluboce přehodnocovali jejich základní myšlenky.

V současném umění jsou ale stále aktuální oba přístupy k autorství a diváctví, přestože umělec coby rozháraný bohém je spíše doménou autorské stylizace a mediální reprezentace.
Jít na první stránku
Jít na první stránku

Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Podívejte se

Jít na první stránku
americké hnutí

zejména 40. a 50. léta 20. století

označuje se také jako Newyorská škola či akční malba

abstraktní umělecký jazyk a rozsáhlé  formáty děl

příznak přesunu zásadního kulturního    centra z Paříže do New Yorku
Jít na první stránku
Jít na první stránku
Jít na první stránku

Clement Greenberg se postupně stal ústřední postavou amerického poválečného umění. Z levicového intelektuála první poloviny 40. let se po druhé světové válce proměnil ve vlivného teoretika abstraktního expresionismu. Tento směr Greenberg vnímal jako pokročilou podobu moderního umění a zdůrazňoval fakt, že jde o ryze americké umělecké vyjádření. Umělecká díla hodnotil podle několika kategorií: malba nesměla zobrazovat konkrétní předměty a celé dílo mohlo vykazovat pouze rysy které Greenberg považoval za typicky malířské jako jsou plošnost a intenzita použitých barevných tónů. Greenbergovým ideálem byla malba, jejíž účinek nebyl založen na tom, co zobrazuje, ale především na tom, jak to zobrazuje. Clement Greenberg byl navíc pevně přesvědčen o tom, že výsledky, jichž dosáhli američtí umělci vypovídají také o kvalitě americké společnosti a o tamním politickém systému. Spolupracoval proto na výstavních projektech, které americkou kulturu představovaly v Evropě a v sovětském Rusku. Zapojil se také do vysílání rádia Svobodná Evropa. Odsud seznamoval posluchače s povahou, cíli a prostředky abstraktního expresionismu.
Jít na první stránku

Minimalističtí umělci se zabývali především prostorovým objektem. Neuvažovali o znázornění, nýbrž na rozdíl od abstraktních expresionistů pracovali se skutečnými předměty a jejich hmatatelnými materiálními vlastnostmi. Věnovali se kategoriím tvaru, hmoty či barvy.

Tito umělci usilovali o umění odpovídající moderní průmyslové civilizaci. Proto pracovali s materiály využívanými v průmyslové výrobě a místo jedinečného díla vytvářeli celé série objektů jako v moderních továrnách.

Jejich výtvarný jazyk se částečně vymezoval proti výtvarným prostředkům abstraktního expresionismu. Zároveň neuvažovali o umělci jako o svrchovaném tvůrci, ale spíše jako o někom, kdo na tvorbě svých děl spolupracuje s publikem.
Jít na první stránku
0:00
/
0:00
Podívejte se

Jít na první stránku
americké hnutí

vrchol v 60. letech 20. století

soustředění na prostorové objekty

obyčejné materiály a opakující se tvary

reakce na příliš niterné umění předcházejících stylů včetně abstraktního expresionismu
Jít na první stránku
Jít na první stránku
V 60. letech v celé řadě vědeckých oborů probíhaly diskuze o významu, konkrétně o kódech a způsobech, kterými je vytvářen. Ve výtvarném umění tyto diskuze oživily zájem o role autora a diváka a jejich vzájemný vztah. Začaly se objevovat námitky oproti chápání umělce jako aktivního tvůrce, který svým záměrem zcela vymezuje možnosti čtení díla v zásadě pasivnímu divákovi.

Francouzský literární vědec Roland Barthes dokonce tvrdil, že alespoň v literatuře není osoba autora určující, protože výsledek stejně závisí na čtenářově představivosti a znalostech. Italský strukturalista Umberto Eco došel k méně radikálnímu závěru a konstatoval, že divácký prožitek díla je výsledkem spolupráce mezi umělcem a jeho publikem, kteří se vzájemně potřebují, má-li umělecké dílo fungovat.

Minimalisté tyto diskuze obohatili o prostorový a tělesný aspekt - zajímali se o to, jak působí fyzická přítomnost jejich děl na diváky a jak se jim jeví z různých perspektiv.
Jít na první stránku

Donald Judd ve své práci odmítal tradiční kategorie jak malířství, tak sochařství. Naopak se soustředil na vztah uměleckého díla ke svému okolí a podobně rovněž uvažoval o účincích na diváka. Jelikož ve své práci podobně jako další minimalisté odmítal symbolické významy a citové prožitky, zabýval se více fyzickými prožitky diváka ve výstavní síni. Jeho monumentální, ryze geometrické a rytmicky se opakující formy měly působit už svou přítomností a zároveň umožňovat divákům soustředit se na vlastní zkušenost, protože je nerozptylovaly nutností luštit jejich význam. Donald Judd používal chladně a strojově působící materiály, někdy dokonce vyleštěné, takže odrážely okolní prostor. Při instalaci svých děl v galeriích také nepoužíval sokly, které by podle jeho názoru pouze oddělovaly publikum od objektu.
Jít na první stránku

Zavřít
Umělec pocházel ze západního pobřeží USA a přistěhoval se do New Yorku v roku 1930. Okamžitě se zapsal do kurzů malby a kresby Thomase Harta Bentona na Art Student League. Roku 1936 navštěvoval experimentální dílnu muralisty Davida Alfara Siqueirose, kde si osvojil další, méně tradiční malířské techniky. Na konci 30. let Pollock začal působit ve Federálním uměleckém projektu, což byla součást Nového údělu Franklina D. Roosevelta. Tyto různorodé zkušenosti později využil ve svých osobitých uměleckých postupech, jako byl například dripping, kapání a lití barev přímo z plechovky, či tzv. over-all kompozice, které využívaly celou plochu malířského plátna. Jackson Pollock byl nejviditelnější umělec celého hnutí - těšil se pozornosti veřejnosti, stejně jako uměleckého světa a jeho výstavy pořádané v galerii Peggy Guggenheim byly hojně navštěvované a komentované. Pollock byl ještě za svého života považován za typicky amerického umělce. Výtvarný jazyk, který vytvořil a který byl zpočátku odmítán, rychle získal pozici téměř oficiálního amerického umění. Proto na jeho dílo kriticky reagovala celá řada mladších autorů.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Jít na první stránku

Umělec se k otázkám minimalismu vyjadřoval za pomoci svých objektů i četných esejí. Podobně jako jeho druhové se zabýval prostorovými a fyzickými vztahy mezi uměleckým objektem a jeho diváky. Jeho text s názvem Poznámky o soše popsal minimalismus jako umělecký směr založený především na zkušenosti diváka, nikoli na autorském záměru, a minimalistické sochy jako objekty závislé na podmínkách, ve kterých jsou pozorovány. Na rozdíl od většiny minimalistů ovšem Robert Morris zkoumal možnosti mnohem širšího spektra tvůrčích postupů a výrazně ovlivnil i další tendence, jako například land-art nebo akční umění. Jeho díla ale spojoval zájem o náhodu, čas a pomíjivost. Morrisovy minimalistické práce často pracují s variantami jednoho tvaru, které jsou divákovi předkládány v odlišných pozicích a v různých prostorových situacích.
Jít na první stránku

Willem de Kooning pocházel z nizozemského Rotterdamu, kde také získal první umělecké školení. Do USA se přistěhoval roku 1926. Patřil k nejvzdělanějším autorům tzv. Newyorské školy neboli abstraktního expresionismu. Jeho zájmy zahrnovaly evropské moderní umění i díla starých mistrů byli Rembrand nebo Petrus Paulus Rubens. Ačkoli se nejprve proslavil černobílými abstraktními plátny, postupně se vrátil k dílům s konkrétním námětem. De Kooning se soustavně zabýval hlavně tématem lidské figury. V cyklech Žen spojil figurální námět, rozklad lidské postavy inspirovaný kubismem a gestickou, spontánní malířskou technikou. K jednotlivým malbám se opakovaně vracel, opravoval předešlé tahy a do obrazů vkládal různé materiály. Byl přesvědčen, že malba sama má být rychlá a energická a výsledný obraz má představovat záznam střetu autora s plátnem a barvami.
Jít na první stránku

Dan Flavin začal svou kariéru jako malíř, ale většina jeho umělecké dráhy je spojena se zkoumáním výrazových možnosti zcela odlišného materiálu, zářivek. Ty využíval jako opakující se a často dokonce vzájemně zaměnitelné jednotky svých děl. Dan Flavin ve své práci využíval tzv. ready-made, který poprvé představil Marcel Duchamp - sestavoval svá díla z obyčejných předmětů, které se nestávaly uměleckým objektem díky vlastním kvalitám, ale pouze díky změně kontextu. Zářivky naopak jsou spíše banálním či dokonce ošklivým, ryze funkčním předmětem. Umělec se však nesoustředil na svůj materiál, nýbrž na proměnu okolního prostoru působením barevného světla. Také on vytvářel svá díla v reakci na konkrétní prostor a popíral, že by obsahovala jakékoli symbolické, náboženské či přímo transcendentální významy.
Jít na první stránku

Ačkoli Helen Frankenthaler dobře znala práci svých současníků, postupně si vyvinula vlastní přístupy. Jejím nejznámějším je tzv. metoda vsakování, při níž nechávala barvy rozředěné terpentýnem se vsakovat do nenašepsovaného plátna. Díky tomu se barva zcela spojila s podložkou a malba pozbyla jakéhokoli náznaku iluze prostorovosti. Podobně jako další abstraktní expresionisté používala velké formáty, ale na rozdíl od většiny z nich zjednodušovala a stylizovala skutečné krajinné motivy. Vlivný umělecký kritik Clement Greenberg, jenž ve 40. letech sledoval a podporoval především tvorbu Jacksona Pollocka, její dílo dokonce považoval za další podstatný posun v americkém malířství a roku 1964 navrhl pro její dílo a práci podobně směřujících umělců nové označení, tzv. malířství barevných polí.
Jít na první stránku

Carl André se ve své práci vymezoval vůči klasickým sochařským technikám jako bylo vyřezávání, modelování nebo modernistické konstruování. Jeho umělecké techniky se omezovaly na skládání a třídění. Dokonce nepracoval ani s hotovými formami, které si další minimalisté nechávali průmyslově vyrábět. Namísto toho pracoval se surovinami, jako byly plechy různých složení, nebo třeba cihly. Jeho objekty jsou pouze volnými skupinami předmětů, Carl Andre při jejich výrobě nepoužíval žádná pojidla. Umělec také trval na tom, že svá díla vždy musí instalovat osobně, protože každá sestava je přizpůsobena svému okolí a konkrétní prostorové situaci. Carl Andre chápal sochu jako místo a vyzýval své publikum, aby do něj vstupovalo. Řada jeho objektů tak byla určena k chůzi a dotyku.
Jít na první stránku

Rothko patřil ke vzdělaným umělcům a své názory na umění a na vlastní práci vyjádřil v četných esejích. Ve svých obrazech se postupně odpoutal od zobrazivého způsobu malířství. Ačkoli značnou část své tvůrčí dráhy soustředěně pracoval s abstraktním výtvarným jazykem, trval zároveň na tom, že jeho díla mají konkrétní a dokonce mnohovrstevnaté významy, které jsou založeny na jeho znalostech mytologie a filozofie. Většina jeho obrazů je založena na vrstvených obdélných tvarech, které jsou namalovány postupně za použití téměř průhledných vrstev barvy. Považoval obdélník za formu, která je schopna v rámci kompozice a účinku díla zastoupit ostatní tvary. Mark Rothko prosazoval svými texty i malbami právo umělce na naprostou svobodu vyjádření ve formě i v obsahu. Zdůrazňoval také, že tuto volnost omezuje působení uměleckého trhu.
Jít na první stránku

Jít na první stránku
Pokračujte dolů Swipe to continue
Pokračujte tahem prstu